Chi tiết về Tác giả

Khuyên, Trần Thị

  • S. 1(108) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch của điểm di tích Đại Nội - Huế/Assessing the capability of attracting tourists of Huế Royal Citadel
    Tóm tắt  PDF