Chi tiết về Tác giả

Băng Thanh, Trần Thị

  • S. 3-4 (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Cảm quan về biển-lời đồng vọng ngàn xưa/Perception of sea - Resounding words from time immemorial
    Tóm tắt  PDF