Chi tiết về Tác giả

An, Trần Thị

 • S. 5(88) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Một cái nhìn tham chiếu từ góc độ văn hóa học qua Quốc sử di biên/Reference From the Perspective of Culturology Through Quốc sử di biên
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8-9 (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Hiển thần và tăng quyền-một khảo sát về tục thờ nữ thần biển ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ/Turning into Goddess and Empowerment - a survey on the tradition of worshipping sea goddess in the North and Northern Central of Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(119) (2015): KỶ NIỆM 100 NĂM SINH GIÁO SƯ NGUYỄN ĐỔNG CHI (1915-2015) - KỶ NIỆM 100 NĂM SINH GIÁO SƯ NGUYỄN ĐỔNG CHI (1915-2015)
  Những đóng góp của Nguyễn Đổng Chi vào việc nghiên cứu thể loại văn học dân gian Việt Nam/The contribution of Nguyễn Đổng Chi to the research of Vietnamese folklore genres
  Tóm tắt  PDF