Chi tiết về Tác giả

Liên, Trần Thị Ngọc

  • S. 5(112) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Quần thể di tích cố đô Huế trong quá trình phát triển du lịch: Cơ hội và thách thức/The Huế imperial relic complex in the tourism development process: Opportunities and challenges
    Tóm tắt  PDF