Chi tiết về Tác giả

Vy, Trần Nhật

  • S. 3(146) (2018) - TRAO ĐỔI
    Một trăm năm cải lương là năm nào?/What year is the hundred years of Cải lương (Reformed theatre)?
    Tóm tắt  PDF