Chi tiết về Tác giả

Ninh, Trần Ngọc

  • S. 4(130) (2016) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Tưởng nhớ Thầy: Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, một Nho sĩ khoa học gia/In memory of Professor Hoàng Xuân Hãn, Confuscian scholar and a scientist.
    Toàn văn  PDF