Chi tiết về Tác giả

Nam, Trần Ngọc

  • S. 2(91) (2012) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Đánh giá bước đầu về sự đa dạng của các loài thực vật ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Initial evaluation on the diversity of flora in Thừa Thiên Huế province
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5(94) (2012) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Đánh giá bước đầu về sự đa dạng của các loài động vật có xương sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Initial evaluation on the diversity of vertebrata in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF