Chi tiết về Tác giả

Bảy, Trần Ngọc

  • S. 2(100) (2013) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Hiện trạng cây xanh đô thị Huế và các giải pháp để Huế trở thành một đô thị xanh mẫu mực/Actual state of urban trees in Huế and solutions to turn it into a model green city
    Tóm tắt  PDF