Chi tiết về Tác giả

Hòa (Trần Duy Chính dịch), Trần Kinh

  • S. 3(146) (2018) - TƯ LIỆU
    Nghiên cứu quan điểm chính trị, mâu thuẫn, bối cảnh của Mạc Thiên Tứ và Phraya Taksin. /Mạc Thiên Tứ and Phraya Taksin: A survey on their political stand, conflicts and background.
    Toàn văn  PDF