Chi tiết về Tác giả

Công Khanh (dịch), Trần

  • S. 2(79) (2010) - TƯ LIỆU
    Minh thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á (Tiếp theo)/ Ming Shi-lu As a Source of Data for Southeast Asia History (Continued)
    Tóm tắt  PDF