Chi tiết về Tác giả

Đăng Khoa, Trần

  • S. 3(86) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Rau an toàn và một số vấn đề về sản xuất rau an toàn/Safe vegetables and some problems about production safe vegetables
    Tóm tắt  PDF