Chi tiết về Tác giả

Hòa, Trần Đăng

  • S. 6(71) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Thành phần ruồi đục lá hại rau và ong ký sinh của chúng ở Thừa Thiên Huế/Species Composition of Agromyzid Leafminers and Its Parasitoids on Vegetables in Thừa Thiên Huế Provinces
    Tóm tắt  PDF