Chi tiết về Tác giả

Hòa, Trần Đăng

  • S. 2(73) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống lạc mới ở Thừa Thiên Huế/Growth, Development and Yield of Peanut Varieties in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(72) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Ảnh hưởng của cơ chất đến một số đặc điểm sinh học và năng suất của chủng giống nấm Linh chi nuôi trồng ở Thừa Thiên Huế/Effects of Substrates on Biological Characteristics and Yeild of the Strain of Lingshi Mushroom in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF