Chi tiết về Tác giả

Ba, Trần Đình

  • S. 3(120) (2015) - TRAO ĐỔI
    Đôi điều trao đổi về bài viết “Trở lại vụ án Lệ Chi viên” của tác giả Nguyễn Công Lý/Some opinions on the article of “A review of the Lệ Chi viên case” by Nguyễn Công Lý
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9(126) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Chính sách thưởng phạt của nhà Lê sơ (1428-1527) cùng tác dụng của nó trong công cuộc phòng chống tham nhũng / Reward and punishment policy under the Later Lê dynasty in early period (1428-1527) and its effect on corruption prevention
    Tóm tắt  PDF