Chi tiết về Tác giả

Phong, Trần Nguyễn Khánh

  • S. 6(83) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Giống lúa bản địa của người Ta Ôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Ta Ôi Ethnic People’s Indigenous Rice in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3(137) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đặc điểm gia đình và dòng họ của người Ta Ôi ở Thừa Thiên Huế./The characteristics of family and clan of the Ta Ôi people in Thừa Thiên Huế province.
    Tóm tắt  PDF