Chi tiết về Tác giả

Dũng, Trương Tiến

  • S. 3(129) (2016) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Biểu hiện của văn hóa Huế và Việt Nam qua một số sản phẩm lưu niệm ở Huế/Huế and Vietnamese cultural manifestation through some souvenir products of Huế.
    Tóm tắt  PDF