Chi tiết về Tác giả

Hồng Minh, Trương Thị

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Nghiên cứu sản phẩm du lịch cho huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên mối quan hệ cung-cầu/A research on tourism products for Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province based on the relationship between supply - demand
    Tóm tắt  PDF