Chi tiết về Tác giả

Vũ, Trương Minh Huy

  • S. 3-4 (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    “Thể chế hóa” tranh chấp Biển Đông: phân tích lựa chọn chiến lược của ASEAN, Mỹ và Trung Quốc/“Institutionalization” of the East Sea disputes: Analyzing strategic choices of the ASEAN countries, China and the United States
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5(112) (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Cộng đồng học giả và vai trò của cộng đồng học giả trong việc nghiên cứu Biển Đông/Epistemic communities and their role in the study of the East Sea
    Tóm tắt  PDF