Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Thích Minh

  • S. 2(128) (2016) - TƯ LIỆU
    Để tiến đến một trung tâm tư liệu Hán Nôm Phật giáo/ Initial achievements in establishing the Center of Sino-Nôm Buddhist documentation.
    Tóm tắt  PDF