Chi tiết về Tác giả

Tài, Thân Văn

  • S. 1(108) (2014) - TRAO ĐỔI
    Bàn thêm về cầm cố quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay/Further discussion the pledge on land use rights in Vietnam today
    Tóm tắt  PDF