Chi tiết về Tác giả

và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

  • S. 3(120) (2015) - TƯ LIỆU
    Sự biến thất thủ kinh đô Huế qua Lô Giang tiểu sử và Cai dư kỷ thực/The fall of the capital city of Huế through Lô Giang tiểu sử và Cai dư kỷ thực
    Toàn văn  PDF