Chi tiết về Tác giả

NCPT, Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển