Chi tiết về Tác giả

Đại Trường, Tạ Chí

  • S. 7(96) (2012) - TRAO ĐỔI
    Con đường bình thường của các đồng tiền “An Nam”/The ordinary appearance “Annam” coins
    Tóm tắt  PDF