Chi tiết về Tác giả

Chất, Tôn Thất

  • S. 4(81) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Kết quả điều tra tình hình nuôi cá vược ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế/Survey Results for the Situation of Seabass (Lates calcarifer) culture in Lagoons of Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6-7 (2013) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Kết quả điều tra tình hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
    Tóm tắt  PDF