Chi tiết về Tác giả

Khánh Trang, Tôn Nữ

  • S. 3(80) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đánh thức tiềm năng du lịch chùa Huế: ẩm thực già lam/How to Bring to Life the Tourist Potential in Huế Pagodas: The Buddhist Culinary
    Tóm tắt  PDF