Chi tiết về Tác giả

Nakamura, Rie

  • S. 2(145) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Về mạng lưới giao thương miền ngược - miền xuôi ở Trung Bộ: Suy nghĩ lại "Mô hình trao đổi hàng hóa ven sông" của Bennet Bronson qua dẫn liệu khảo sát nhân học dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế./On the highland-lowland exchange network in Central Vietnam:...
    Tóm tắt  PDF