Chi tiết về Tác giả

Song, Phan Văn

  • S. 6(95) (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    "Bằng chứng lịch sử" của Trung Quốc cho chủ quyền ở biển Đông: có thật hay thêu dệt?/“Historical evidence” of China’s sovereignty over the East Sea: Is it real or fabricated?
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8-9 (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Đánh giá bước đầu các "bằng chứng pháp lý" của Trung Quốc đưa ra đối với chủ quyền quần đảo Trường Sa/Initial assessment on “legal evidence” of Chinese sovereighty over Spratly Islands brought out by Chinese authorities
    Tóm tắt  PDF