Chi tiết về Tác giả

An, Phan Thuận

 • S. 5(76) (2009) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Phát hiện thêm một tờ châu bản liên quan đến đảo Hoàng Sa/Uncovering Another Official Document Regarding the Paracels
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(75) (2009): SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Một tờ châu bản thời Bảo Đại liên quan đến đảo Hoàng Sa/Official Document of King Bảo Đại’s Reign Concerning Paracels
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Một số pháp bảo thời chúa Nguyễn Phúc Chu hiện còn lưu giữ tại 3 ngôi chùa ở Huế/Some Buddhist Precious Objects Under the Reign of Lord Nguyễn Phúc Chu Kept in Three Pagodas in Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(66) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hoạt động du lịch vùng Huế trước năm 1975/Tourist Activities in Huế Before 1975
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(89) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Thêm một chứng cứ về chủ quyền của Việt Nam đối với biển Đông/One more evidence of Vietnam’s sovereignty over the East Sea
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(63) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tìm thấy một di tích triều Nguyễn ở Huế: Đàn Sơn Xuyên/A historical relic in Huế: Đàn Sơn Xuyên
  Tóm tắt
 • S. 5(103) (2013) - TƯ LIỆU
  Đôi nét về hành trạng của Thượng thư Bộ Hình Tôn Thất Đàn (1871-1936)
  Toàn văn  PDF
 • S. 6-7 (2013) - TƯ LIỆU
  Tìm hiểu về tính xác thực của châu bản triều Nguyễn qua phương thức làm việc của văn phòng nhà vua/Learning about the credibility of official documents of the Nguyễn Dynasty through working method of the offices of the emperors
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Bóng dáng chúa Nguyễn Hoàng trên đất Huế/The image of Lord Nguyễn Hoàng in Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(113) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Núi sông xứ Huế qua Ô Châu cận lục/Mountains and rivers in Huế in Ô Châu cận lục
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  So sánh số lượng tiến sĩ vùng Ngũ Quảng trên bia Văn Miếu Huế để tìm hiểu đâu là đất học/Comparing the number of doctors in five “Quảng” provinces on stelae in Huế Temple of Literature to find out where the most studious area is
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(118) (2015) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Sông Bồ và cái tên của nó/Bồ river and the origin of its name
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(122) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vị thế văn hóa cố đô Huế trong lịch sử phát triển nền văn hóa Việt Nam/Cultural position of Huế ancient capital in the history of the development of Vietnamese culture
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(127) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Ba bài văn ngự chế trang trí trên kiến trúc thời Khải Định/ Three prose decorated on architectural works under the reign of Emperor Khải Định
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(128) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vài nét về quy cách ẩm thực cung đình triều Nguyễn/ Some features about the royal cuisine under the Nguyễn Dynasty.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(132) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Quy hoạch kiến trúc Kinh Thành Huế đầu thế kỷ XIX và giá trị nhân văn bền vững của nó trong lòng đô thị Huế.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(136) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tạp chí Đại học - đứa con tinh thần sáng giá của Viện Đại học Huế./“Đại học” Journal - the valuable brain-child of Huế University.
  Tóm tắt  PDF