Chi tiết về Tác giả

Quang, Phan Thanh

  • S. 2(136) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Yếu tố môi trường và việc tác động đến nghệ thuật tạo hình trong điêu khắc gỗ hiện đại./Environment and its impact on visual arts in modern wood sculpture.
    Tóm tắt  PDF