Chi tiết về Tác giả

Bình, Phan Thanh

  • S. 5(76) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Ngôn ngữ tạo hình trong tranh dân gian làng Sình - Kế thừa và sáng tạo/Expression of Plastic Arts in Folk Paintings of Sình Village - Inheritation and Creation
    Tóm tắt  PDF