Chi tiết về Tác giả

Dũng, Phan Anh

 • S. 5(82) (2010) - TRAO ĐỔI
  Đi tìm lý giải khoa học về con số hơn bốn ngàn năm lịch sử Việt Nam/On Finding Scientific Explanation of Over 4.000 Years of Vietnamese History
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Có thể khẳng định tuồng là một mảng quan trọng trong văn học Nam Hà thời các chúa Nguyễn (Thế kỷ 17, 18)/Traditional Opera Asserted Important Part of Literature in Nguyễn Lords’ Times (17th-18th Century)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(72) (2009) - TRAO ĐỔI
  Trả lời bài viết của ông Nguyễn Quảng Tuân "Về việc so sánh các bản Kiều cổ của ba vùng Nam, Bắc và Huế"/An Answer for Nguyễn Quảng Tuân’s Article "A Comparison Between the Old Versions of Poetry Book Kiều from the South, the North and Huế"
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(64) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy-học và nghiên cứu môn Hán Nôm ở trường đại học/Application of informatics technology to education and research related to Chino-Vietnamese at universities
  Tóm tắt