Chi tiết về Tác giả

Dũng, Phan Anh

  • S. 3(62) (2007) - TRAO ĐỔI
    Tiếp tục so sánh các bản Kiều cổ của ba miền Nam, Bắc và Huế/To continue the comparison of ancient poetical text of Kiều of the North, the South and Huế
    Tóm tắt