Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Phạm Văn

  • S. 1(135) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Ấn Sắc mệnh chi bảo ở Hoàng thành Thăng Long và trào lưu phát ấn đương đại/The seal Sắc mệnh chi bảo in Thăng Long Imperial Citadel and the current movement of seal-stamp distribution.
    Tóm tắt  PDF