Chi tiết về Tác giả

Thương, Phạm Văn

  • S. 4(102) (2013) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Tình hình khai thác và sử dụng các loài bò sát ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Situation of exploitation and usage of reptile species in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF