Chi tiết về Tác giả

Ánh, Phạm Văn

  • S. 5(94) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Văn thư ngoại giao thời Trần: nội dung và nghệ thuật/Diplomatic papers under the Trần Dynasty: contents and art
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8-9 (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Thể loại "từ" tại Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVIII/Genres of Ci-Poetry in Vietnam, from the 10th century to the end of the 18th century
    Tóm tắt  PDF