Chi tiết về Tác giả

Thanh Hà, Phạm Võ

  • S. 2(100) (2013) - TRAO ĐỔI
    Pháp Thuận có phải là tác giả bài thơ "Nam quốc sơn hà"?/Is Pháp Thuận the author of the poem "Nam quốc sơn hà"?
    Tóm tắt  PDF