Chi tiết về Tác giả

Du, Phạm Nguyễn

 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Lời người dịch
  Toàn văn  PDF
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Bài tựa tập "Nam hành ký đắc" của Bùi Huy Bích
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Bài tựa thứ hai của Ninh Tốn
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Lời tựa cho "Nam hành ký đắc tập" của Thần Khê Phạm Thiên Nhất
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Bài tựa của tác giả "Nam hành ký đắc tập"
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Quyển Một - Nghị luận tầm nguyên
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Quyển Hai - Thi văn toản yếu
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Quyển Ba - Thư trát loại
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Quyển Bốn - Khách thứ ngẫu thành
  Toàn văn
 • S. 5(139) (2017) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP
  Nguyên tác Hán văn
  Toàn văn  PDF