Chi tiết về Tác giả

Du( Trần Đại Vinh dịch), Phạm Nguyễn