Chi tiết về Tác giả

Huy, Phạm Lê

  • S. 8-9 (2012) - TRAO ĐỔI
    Ảnh hưởng của mô hình đô thành Lạc Dương và Khai Phong đến quy hoạch hoàng thành Thăng Long thời Lý-Trần/Influence of the models of the capital cities of Lạc Dương and Khai Phong on Thăng Long Royal Citadel planning under the Dynasties of Lý-Trần
    Tóm tắt  PDF