Chi tiết về Tác giả

Tùng Bách, Phạm Hy

 • S. 6(83) (2010) - TƯ LIỆU
  Vài tư liệu mới về cựu hoàng Bảo Đại thời kỳ ở Hồng Kông (1846-1947)/Some New Documents on Ex-Emperor Bảo Đại During His Time in Hongkong 1946-1947
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(77) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A study on the antiquities in the Mekong data (Part three)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta (Part III)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A Study on The Antiquities in The Mekong Delta (Part III)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A Study on the Antiquites in the Mekong Delta (Part III)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(72) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta (Part Three)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Tiếp theo)/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(70) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long - Bài 4: Về một loại "Tiền Phù Nam" và mệnh giá của nó/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta. Old Coins Discovered in Mekong Delta - Article 4: A Kind of "Funan Currency" and Its Value
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long. Bài 2: "Nắp đậy" hay linh vật của thần Vishnu"/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta. Part 2: An Ordinary "Lid" or a Sacred Object of Vishnu ?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta
  Tóm tắt  PDF