Chi tiết về Tác giả

Quân, Phạm Hoàng

 • S. 2(85) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Những ghi chép về vùng biển Quảng Đông (Trung Hoa) và biển Đông (Việt Nam) trong Đại Thanh thực lục, đối chiếu với Đại Nam thực lục
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(84) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Những ghi chép liên quan đến biển Đông Việt Nam trong chính sử Trung Quốc/Notes of Chinese History Relating to the East Sea of Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(82) (2010) - TƯ LIỆU
  Khái quát về Thanh thực lục và sách Thanh thực lục: quan hệ Thanh-Tây Sơn (Cuối thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX)/An Overview of Qing Shi-lu (Annals of the Qing Dynasty) and the Book Qing Shi-lu: Qing-Tây Sơn Relations (Late 19th- Early 20th Century)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(77) (2009) - TƯ LIỆU
  Hải quốc văn kiến lục: Khảo sát và trích dịch/"Hải quốc văn kiến lục": Examination and Translation
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(75) (2009): SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Khảo sát các địa danh trên biển trong Đại Thanh vạn niên nhất thống địa lý toàn đồ/A Study on Geo-graphical Names on the Sea Used in “Đại Thanh vạn niên nhất thống địa lý toàn đồ” [An Perpetual Overall Geographical Map of China by the Qing Dynasty]
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Những ghi chép liên quan đến biển Đông Việt Nam trong phương chí Trung Hoa (Tiếp theo)/Sum-up of Notes Concerning the East Sea (Vietnam) in Chinese Geographic History Books (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - TƯ LIỆU
  Lược tả về sách “Vãng sứ Thiên Tân nhật ký” của Phạm Thận Duật và “Vãng Tân nhật ký” của Nguyễn Thuật/Description about the Book “Vãng sứ Thiên Tân nhật ký” by Phạm Thận Duật and “Vãng Tân nhật ký” by Nguyễn Thuật
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(70) (2008) - TƯ LIỆU
  Nam Hải chư đảo lịch sử địa danh khảo luận (Tiếp theo)/A Study on History of Geographical Names of Islands in South China Sea (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - TRAO ĐỔI
  Bàn về quyển sách "Hoàng Sa-Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế" của Nguyễn Q. Thắng/Comments of the Book “Paracel and Spratly Islands, Vietnamese Territory as Viewed through International Law” by Nguyễn Q. Thắng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - TƯ LIỆU
  Nam Hải chư đảo lịch sử địa danh khảo luận (Tiếp theo)/A Study on History of Geographical Names of Islands in South China sea (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Những ghi chép liên quan đến biển Đông Việt Nam trong phương chí Trung Hoa (Tiếp theo)/Sum-up of Notes Concerning the East Sea (Vietnam) in Chinese Geographic History Books (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(89) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Xiêm La quốc lộ trình tập lục-giới thiệu và trích dịch/Xiêm La quốc lộ trình tập lục - Introduction and excerpts
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(63) (2007) - TƯ LIỆU
  Tượng Quận vị trí khảo/A study of the location of “Tượng Quận”
  Tóm tắt
 • S. 6(65) (2007) - TƯ LIỆU
  Nam Hải chư đảo danh xưng sơ khảo/A preliminary study on the Chinese’s naming of “Nam Hải chư đảo” [The islands in the South China sea]
  Tóm tắt
 • S. 6(95) (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Về địa danh Vạn Lý Trường Sa trong tác phẩm Hải ngoại kỷ sự/About the place name of Vạn Lý Trường Sa (The Paracels) in Hải ngoại kỷ sự (Record of Events Overseas)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7(96) (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Nguyên bản sách Địa dư đồ khảo/Original copy of the book Địa dư đồ khảo (The book of “Geography map references”)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7(96) (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Địa đồ lịch sử Trung Hoa liên quan đến biển Đông Nam Á/Historical maps of China related to the Southeast Asian Sea
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8-9 (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Về địa danh và vị trí Vạn Lý Trường Sa-Vạn Lý Thạch Đường trên địa đồ hàng hải thời Minh ở Thư viện Đại học Oxford
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  Lời giới thiệu
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  Một số quy ước khi đọc bản dịch
  Toàn văn  PDF