Chi tiết về Tác giả

Quân (hiệu chú), Phạm Hoàng

 • S. 1(78) (2010) - TƯ LIỆU
  Minh thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á/The Ming Shi-Lu as a Source of Data for Southeast Asian History
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(80) (2010) - TƯ LIỆU
  Minh thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á (tiếp theo)/Ming Shi-lu as a Source of Data for Southeast Asia History (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - TƯ LIỆU
  Minh thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á (Tiếp theo)/ Ming Shi-lu As a Source of Data for Southeast Asia History (Continued)
  Tóm tắt  PDF