Chi tiết về Tác giả

Hoàng Quân, Phạm

  • S. 3(86) (2011) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Những ghi chép liên quan đến biển Đông Việt Nam trong phương chí Trung Hoa/Sum-up of Notes Concerning the East Sea (Vietnam) in Chinese Geographic History Books
    Tóm tắt  PDF