Chi tiết về Tác giả

Linh, Phùng Diệu

  • S. 1(127) (2016) - TƯ LIỆU
    Xây dựng phả hệ văn bản Ngôn chí thi tập của Phùng Khắc Khoan bằng phầm mềm PAUP V4.0 / Building a Stemma with PAUP V4.0 software: The case of eight text variants of Ngôn chí thi tập by Phùng Khắc Khoan
    Tóm tắt  PDF