Chi tiết về Tác giả

Thanh, Nguyễn Văn

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường tại Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang/Ecotourism development combined with environmental protection at the marine preservation area of Nha Trang Bay
    Tóm tắt  PDF