Chi tiết về Tác giả

Thưởng, Nguyễn Văn

  • S. 6(77) (2009) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Hồ sơ về Đội trưởng thủy quân Lương Văn Thành, hy sinh tại vùng biển Phú Yên khi chiến đấu với phỉ Thanh năm 1864/Files Regarding Leader of Marine Troop Lương Văn Thành, Killed in Phú Yên While Fighting Against Qing Bandits in 1864
    Tóm tắt  PDF