Chi tiết về Tác giả

Quảng, Nguyễn Văn

 • S. 1(108) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Bảo tồn và phát huy giá trị các tác phẩm điêu khắc Champa ở Thừa Thiên Huế/Preserving and promoting Cham sculptural works in Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(127) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Dấu tích thành cổ Phú Ốc ở Thừa Thiên Huế/ Vestiges of Phú Ốc fortress in Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(130) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nhận thức mới về thành Lồi (Thừa Thiên Huế) qua kết quả điều tra khảo cổ học/New awareness of “Thành Lồi” rampart (Thừa Thiên Huế) based on the results of archaeological surveys.
  Tóm tắt  PDF