Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn Văn

  • S. 1(84) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Hình tượng nhân vật Lê Lợi trong tiểu thuyết lịch sử Hội thề của Nguyễn Quang Thân/The Image of King Lê Lợi in the Historical Novel “Hội thề” (Oath Ceremony) by Nguyễn Quang Thân
    Tóm tắt  PDF