Chi tiết về Tác giả

Đăng, Nguyễn Văn

 • S. 1(90) (2012) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Về hoạt động của nhà Đông phương học Trần Kinh Hòa (1917-1995) trên đất Việt Nam/Career of the Orientalist Trần Kinh Hòa (1917-1995) in Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(128) (2016) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Dấu tích danh nhân Nguyễn Văn Thành trên đất Thừa Thiên Huế/ Traces of the famous General Nguyễn Văn Thành in Thừa Thiên Huế.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(140) (2017) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Truyền thống kinh tế biển của một số dòng họ ở xã Phú Thuận và Phú Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế./Tradition of maritime economy in some families of Phú Thuận and Phú Hải Communes in Thừa Thiên Huế Province.
  Tóm tắt  PDF