Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn Tuấn

  • S. 7-8 (2014) - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
    Giáo dục Hán học trong biến động văn hóa xã hội: Viện Hán học Huế (1959-1965)/Sinology under socio-cultural unrest: The Sinology Institute in Huế (1959-1965)
    Tóm tắt  PDF